Mijn eerste koophuis.nl

Woordenlijst

 
A

Afsluitkosten
Alle kosten die gemaakt worden om een
hypotheek af te sluiten, vallen onder de afsluitkosten. Hierbij kun je denken aan taxatiekosten en notariskosten. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar, mits de hypotheek wordt gebruikt voor de verbetering, aankoop of onderhoud van je woning (bijvoorbeel dakkapel).

B

Bankgarantie
Een bankgarantie is een contract dat door een bank opgesteld wordt. In dit contract garandeert de bank onvoorwaardelijk dat je een bedrag uitbetaalt krijgt, indien je hier aanspraak op maakt, en dat je aan de voorwaarden voldoet om de hypotheek af te sluiten. Ook enkele verzekeraars kunnen een bankgarantie afgeven. 

Belastbaar inkomen
Het deel van het inkomen waarover men inkomstenbelasting moet betalen. De belastingvrije som gaat hier nog vanaf.

Bereidstellingsprovisie
Dit zijn de kosten die je aan jouw bank betaald voor het verlengen van de geldigheidstermijn van een hypotheekofferte. De kosten hiervoor verschillen per bank en situatie. Over het algemeen wordt uitgegaan van enkele tienden van procenten per maand. De kosten voor deze provisie worden alleen in rekening gebracht wanneer de hypotheekrente intussen gestegen is.

Bestek
Een bestel is een gedetailleerde beschrijving van werkzaamheden, de materialen die gebruikt worden, de kwaliteitseisen en voorwaarden en de bouwtekeningen. Op dit document wordt uiteindelijk de aannemingsovereenkomst gebaseerd.

Bijleenregeling
Door de bijleenregeling is het voor huiseigenaren ongunstig geworden om de overwaarde uit hun woning voor andere zaken te gebruiken dan de koop van een nieuwe woning. De bijleenregeling beperkt het fiscale voordeel van renteaftrek op de woning als er sprake is van overwaarde. Hierdoor wordt gestimuleerd de overwaarde te gebruiken ter financiering van een nieuw huis.

Bouwbesluit
In het bouwbesluit zijn technische eisen opgenomen waaraan de woningen moeten voldoen. Dit is een taak die bij de rijksoverheid ligt. Let er op dat in jouw (aannemings)overeenkomst wordt opgenomen dat de woning voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. Gemeenten zijn verplicht een bouwverordening op te stellen, waarin de voorschriften voor nieuwbouw staan. Neem in de overeenkomst een ontbindende voorwaarde op voor het verkrijgen van de bouwvergunning.

Bouwkundige keuring
Door het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring, krijg je een objectief beeld van de kwaliteit van de woning. Het is vooral raadzaam een dergelijke keuring uit te laten voeren bij oude huizen. In een dergelijke keuring kunnen gebreken zoals lekkages, afbrokkelende muren of houtworm aan het licht komen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan wanneer je het huis betrekt.

Bouwrente
Onder de bouwrente valt alle rente die je tijdens de bouw van je nieuwbouwwoning aan de aannemer en de geldverstrekker moet betalen. In de meeste gevallen wordt deze rente in de hypotheek mee verzekerd. In enkele gevallen is de bouwrente aftrekbaar.

C

Courtage
De courtage is het loon/de provisie, die je betaalt aan de makelaar. Je hoeft dit bedrag alleen bij een geslaagde transactie te betalen. De hoogte van de courtage bedrag wordt vaak berekend als een percentage van de koopsom.

 

D

Dividend
Dit is de betaling van een onderneming aan haar aandeelhouders. De aandeelhouders zijn de eigenaren van de onderneming.

Depotrente
Een depot is een geldbedrag dat je in bewaring geeft. Dit bedrag wordt op een rekening gestort. Van deze rekening worden premies betaalt voor een levensverzekering of de bouwtermijn. De depotrente is de rente die je over dit bedrag ontvangt.

 

E

Eigenwoningforfait
Een eigenwoningforfait is het inkomen dat je uit je woning zou kunnen ontvangen. Dit fictieve inkomen wordt bij je werkelijke inkomen opgeteld. Hierdoor betaal je belasting over dit bedrag. De hoogte van het eigenwoningforfait wordt uit de WOZ-waarde van je woning bepaald.

Executiewaarde
De executiewaarde van uw woning is het bedrag dat de woning opbrengt bij gedwongen verkoop. Dit bedrag wordt vastgesteld door taxatie.
 

F

Fiscale aftrek
Wanneer gemaakte kosten fiscaal aftrekbaar zijn, houdt dit in dat u deze van de belasting af kunt trekken.


G

Gemeentelijke bouwverordening
De bouwverordening is een regelgeving, welke is vastgesteld door de Nederlandse gemeenten. Elke gemeente geeft een andere invulling aan de bouwverordening. In deze regelgeving staan afspraken over de staat, verbouw en nieuwbouw van bestaande gebouwen, andere bouwwerken en standplaatsen. Deze zijn opgesteld met het oog op bruikbaarheid, gezondheid, energiezuinigheid, veiligheid en milieu.


H

Hypotheekakte
Een hypotheekakte is een officieel contract. Dit contract wordt bij de notaris ondertekent door de geldverstrekker en de schuldenaar. In dit contract staan alle afspraken die de geldverstrekker en de schuldenaar onderling hebben gesloten.

I

 

J

 

K

Koopsubsidie
Koopsubsidie is een tegemoetkoming in de hypotheeklasten voor mensen met lagere inkomens. Dit bedrag wordt maandelijks uitbetaald aan de eigenaar of bewoner. Voor de koopsubsidie wordt elk jaar een maximum bedrag vastgesteld. Wanneer je overdrachtsbelasting moet betalen, kan de koopsubsidie oplopen.

 

L

 

M

 

N

Nationale Hypotheek Garantie
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een borg die kan worden afgegeven door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Middels de NHG staat de WEW garant voor de aflossing van de hypotheek. Hierdoor loopt de geldverstrekker minder risico en krijg jij een rentekorting. Je kunt altijd een hypotheek afsluiten ten hoogte van je NHG.

O

Overbruggingskrediet
Een overbruggingskrediet is een geldlening. Deze geldlening kun je gebruiken om de tijd te overbruggen tussen de verkoop van je  oude en de aankoop van een nieuwe woning. De overwaarde van het oude huis wordt gebruikt om deze lening te kunnen verstrekken.

P

 

Q

 

R

 

S

 

T

Tantiรจme
Dit is het winstaandeel ten gunste van de leden van een N.V. welke belast zijn met toezicht of beheer.

 

U

 

V

 

W


WOZ-waarde
Dit is de prijs die je zou krijgen bij verkoop van je woning op een peildatum. De peildatum is steeds 1 januari van het voorgaande jaar. Hierbij wordt uitgegaan van de staat van de woning zoals op 1 januari van het huidige jaar. Het huis wordt gewaardeerd alsof er geen rechten op zijn gevestigd (zoals erfpacht of recht van opstal), ze op eigen grond staan en niet zijn verhuurd.

 

X

 

Y

 

Z